Tăng bảng giá đất 2020 - 2024: Những đối tượng nào bị tác động?

Tăng bảng giá đất 2020 – 2024: Những đối tượng nào bị tác động?

1. Người mua bất động sản: tăng gánh nặng về giá và thuế phí Giá bất động sản tăng Mặc dù bảng giá đất chủ yếu được áp dụng để…