PHIẾU ƯU TIÊN/ GIỮ CHỔ

Số: ……../20…./PUT/ICP/….

Hôm nay, ngày …….. tháng ……. năm 20…., hai bên chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN ĐĂNG KÝ (BÊN A):

CÔNG TY …….

 • Địa chỉ : 
 • Điện thoại : 
 • Số TK : 
 • Đại diện :   Chức vụ: 

BÊN ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN (BÊN B):

 • Họ và tên : …………………………………………………..     Sinh ngày : ………../……/……
 • CMND : …………………………….. Ngày cấp: …/…./…..  Nơi cấp: ……………………
 • Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..
 • Số điện thoại : ……………………………… Email: ………………………………………..
 1. NỘI DUNG:

Sau khi xem xét, tìm hiểu thông tin về sản phẩm dự án TÊN DỰ ÁN; căn cứ vào nhu cầu của các Bên, Bên A đồng ý nhận và Bên B đồng ý đăng ký quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm TÊN DỰ ÁN do CÔNG TY ABC làm Chủ đầu tư  theo các thông tin chi tiết dưới đây:

 1. Phiếu đăng ký thông tin số: ……../20…./PĐK/ICP/….
 2. Vị trí sản phẩm: Block……. Tầng……. Mã căn……..
 3. Diện tích tim tường: ….. m2 Diện tích thông thủy: ….. m2
 4. Giá trị sản phẩm được đảm bảo: ……………………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Để đảm bảo cho việc đăng ký quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm theo các thông tin chi tiết nêu trên, Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A với số tiền đảm bảo đăng ký quyền ưu tiên là ………………. đồng/1 sản phẩm (Bằng chữ: …………………………………… đồng)

Ghi chú: Trường hợp Bên B đã đăng ký Phiếu đăng ký thông tin thì giá trị số tiền Bên B thanh toán Phiếu ưu tiên là giá trị số tiền trên Phiếu đăng ký thông tin kết chuyển qua.

II. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 • Khi Chủ đầu tư công bố dự án và thông báo thông tin về sản phẩm, Phiếu ưu tiên này được hai Bên xác lập để đảm bảo Bên B được quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm dự án TÊN DỰ ÁN.
 • Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày hai Bên ký Phiếu ưu tiên này, Bên B cam kết sẽ hoàn tất thủ tục ký kết văn bản thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm do Chủ đầu tư ban hành và thanh toán Đợt 1 theo văn bản thỏa thuận.
 • Trường hợp đến thời điểm ký kết văn bản thỏa thuận nhưng Bên A/Chủ đầu tư không giao dịch đúng sản phẩm mà Bên B đã đăng ký quyền ưu tiên thì Bên A/Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn lại cho Bên B số tiền đảm bảo đăng ký quyền ưu tiên đã nhận, đồng thời bồi thường cho Bên B số tiền bằng với số tiền đảm bảo đã nhận.
 • Trường hợp quá thời hạn nêu trên (07 ngày kể từ ngày ký Phiếu ưu tiên) mà Bên B không hoàn tất thủ tục ký kết văn bản thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm và thanh toán Đợt 1 thì xem như Bên B tự từ chối tiếp tục thực hiện quyền ưu tiên đối với sản phẩm đăng ký, Bên A được quyền chấm dứt hiệu lực của Phiếu ưu tiên và chuyển quyền ưu tiên của sản phẩm cho người khác mà không cần sự đồng ý của Bên B. Khi đó, Bên B mặc nhiên thừa nhận không thực hiện đúng cam kết, chấp nhận bị phạt số tiền tương đương tiền đảm bảo đăng ký quyền ưu tiên cho Bên A và Bên A không có trách nhiệm hoàn trả lại tiền đã thu theo Phiếu ưu tiên này cho Bên B.
 • Phiếu ưu tiên này chỉ có giá trị khi có đính kèm phiếu thu tiền đăng ký thông tin/phiếu thu tiền đảm bảo đăng ký quyền ưu tiên và được đóng dấu của Bên A/đại diện theo ủy quyền của Bên A và/hoặc ủy nhiệm chi do Ngân hàng phát hành thể hiện việc Bên B đã thanh toán tiền đăng ký thông tin/tiền đảm bảo đăng ký quyền ưu tiên cho Bên A.
 • Các Bên cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý thực hiện các nội dung theo thỏa thuận nêu tại Phiếu ưu tiên này trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc. 
 • Phiếu ưu tiên này mặc nhiên không còn giá trị khi các Bên đã chính thức ký kết văn bản thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm hoặc Bên B từ chối ký văn bản thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm như quy định mục 2 nêu trên. 
 • Phiếu ưu tiên này có giá trị kể từ ngày hai Bên ký xác nhận và Bên B đã thực hiện đầy đủ các cam kết. 

Phiếu ưu tiên được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản và Bên B giữ 01 (một) bản để cùng thực hiện.

BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN A

5/5 - (1 bình chọn)
Booking Real Chúng tôi muốn hiển thị cho bạn thông báo về những tin tức và cập nhật mới nhất.
Dismiss
Allow Notifications