Nhằm giúp các bạn dễ dàng trong việc sử dụng biểu mẫu biên bản thanh lý chuẩn, chúng tôi cung cấp mẫu “HỢP ĐỒNG THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN”để các bạn có thể dễ dàng tham khảo

|| Xem thêm: Phiếu đăng ký thông tin bất động sản (biểu mẫu)

BIÊN BẢN THANH LÝ

(V/v hủy đăng ký thông tin sản phẩm)

Hôm nay, ngày: ………/….…/20…., tại trụ sở Công ty ………………., các Bên gồm:

BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN (BÊN A):

 • CÔNG TY ….
 • Địa chỉ : 
 • Điện thoại : 
 • Số TK : 
 • Đại diện :   Chức vụ: 

BÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN (BÊN B):

 • Họ và tên : ……………………………………………………..     Sinh ngày : ………../……/……
 • CMND : ……………………………………. Ngày cấp: …/…./…..  Nơi cấp: CA………………
 • Thường trú tại : …………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ liên hệ : …………………………………………………………………………………………………….
 • Số điện thoại : ……………………………… Email: ……………………………………………….

Các Bên cùng thống nhất ký Biên bản thanh lý về việc chấm dứt hiệu lực của Phiếu đăng ký thông tin sản phẩm với nội dung như sau:

 1. Bên B không đồng ý tiếp tục đăng ký quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm theo Phiếu đăng ký thông tin sản phẩm số ……../20…./PĐK/ICP/…….. ngày ……/……./……
 2. Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B số tiền là  ..……………………đồng (Bằng chữ: …………..  đồng) trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày công bố dự án và hai Bên ký Biên bản thanh lý này.
 3. Kể từ ngày ký Biên bản thanh lý này, Phiếu đăng ký thông tin sản phẩm số: ……../20…/PĐK/ICP/…….. ngày ……/……/20…. và tất cả các văn bản, thỏa thuận khác trước đây (nếu có) liên quan đến việc đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm của Bên B đều hết hiệu lực và không còn giá trị sử dụng.
 4. Ngay sau khi Bên A hoàn trả số tiền đăng ký thông tin sản phẩm cho Bên B, Bên A không còn trách nhiệm và nghĩa vụ gì với Bên B. Bên A không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc các vấn đề có liên quan đến việc đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm TÊN_DỰ_ÁN của Bên B. 
 5. Bên B không có khiếu nại, tranh chấp bất kỳ vấn đề gì với Bên A sau khi Bên A hoàn trả tiền đăng ký thông tin sản phẩm cho Bên B.  
BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN A
5/5 - (1 bình chọn)
Booking Real Chúng tôi muốn hiển thị cho bạn thông báo về những tin tức và cập nhật mới nhất.
Dismiss
Allow Notifications